Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002). Najważniejsze jest jednak określenie jak znaczące zagrożenia występują w miejscu pracy i czy zapobiega się im przy pomocy właściwych i wystarczających środków zaradczych. Na zlecenie klienta wykonujemy kompleksową ocenę ryzyka zawodowego dla różnorodnych stanowisk pracy.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy nie jest objęta zakresem akredytacji naszego Laboratorium. Nie ma jednak konieczności, aby taka analiza była wykonywana przez akredytowane Laboratoria – zazwyczaj wykonują ją BHP-owcy, jednak przy nadmiarze pracy czasami warto delegować niektóre zadania doświadczonym podwykonawcom.