Pomiary zapylenia powietrza

Próbki w celu oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe (frakcja wdychalna i frakcja respirabilna) pobieramy wg normy PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004. Oznaczanie pyłu na stanowiskach pracy wykonywane jest metodą filtracyjno-wagową, zgodnie z normą PN-91/Z-04030.05, dla frakcji wdychalnej oraz zgodnie z normą PN-91/Z-04030.06, dla frakcji respirabilnej.