17 Mar 2020 Zmiany w wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

7 lutego 2020r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2020, poz. 197). Rozporządzenie wprowadzono w celu wdrożenia do krajowego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia […]

07 Lut 2020 Aktualizacja Zakresu Akredytacji AB 1017

Na stronie PCA nastąpiła aktualizacja zakresu oraz certyfikatu akredytacji naszej firmy. Stanowi to obiektywne potwierdzenie ze strony Polskiego Centrum Akredytacji, że w ubiegłym roku spełniliśmy dwa postawione sobie założenia: wdrożyliśmy do praktyki laboratoryjnej najnowszą normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 („Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”); Rozszerzyliśmy nasz zakres oznaczeń dla formaldehydu, który obecnie wynosi […]

18 Sty 2020 Zmiany w Rozporządzeniu o NDS i NDN

Z dniem 17.01.2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2020, poz. 61). Zmiana ta spowodowana jest koniecznością wdrożenia do krajowego prawodawstwa trzech Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE: 2017/2398 z dnia 12.12.2017r. 2019/130 z […]

28 Lis 2019 Udany audyt PCA – osiągnięte cele

W dniu 22.11.2019r. w naszym laboratorium odbył się audyt jednostki certyfikującej – Polskiego Centrum Akredytacji. Po raz kolejny audyt zakończył się sukcesem – osiągnięte zostały cele Ośrodka Badania Warunków Pracy, które postawiliśmy sobie na ten rok: Uaktualniliśmy nasz system zarządzania w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania akredytacyjne zawarte w znowelizowanej normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 […]