17 mar 2020 Zmiany w wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

7 lutego 2020r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2020, poz. 197). Rozporządzenie wprowadzono w celu wdrożenia do krajowego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia […]