Pomiary substancji chemicznych

W naszym Laboratorium posiadamy akredytację na pobieranie próbek na obecność chemicznych czynników szkodliwych (metale, substancje organiczne i substancje nieorganiczne) (numer akredytacji AB 1017). Pobieranie próbek odbywa się zgodnie z normą ogólną (PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004) oraz ze szczegółowymi normami i procedurami dla danego czynnika chemicznego. Pomiary czynników chemicznych wykonywane są metodą dozymetrii indywidualnej lub metodą stacjonarną (dla związków, których metodyka nie pozwala na dozymetrię).

W naszym Laboratorium oznaczamy następnie (metodami akredytowanymi – AB 1017):

  • stężenie amoniaku;
  • stężenie formaldehydu;
  • stężenie metali: Fe, Mn;
  • stężenie tlenków węgla i azotu.

W przypadku, gdy nasze Laboratorium nie posiada akredytacji na oznaczenie danego czynnika w pobranych próbkach, korzystamy z usług akredytowanych zewnętrznych dostawców działalności laboratoryjnej. W ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom akredytowane wyniki dla wielu innych czynników chemicznych, m.in.:

  • stężenie wielu różnych Lotnych Związków Organicznych (LZO) – między innymi acetonu, toluenu, octanu etylu, octanu n-butylu, etylobenzenu, styrenu, heksanu, heptanu, benzenu, cykloheksanu, etanolu, butan-2-olu, propan-2-olu, 2-metylopentanu, 3-metylopentanu, etylotoluenu, pentanu, trimetylobenzenu, butan-1-olu, oktanu, ksylenu, cykloheksanonu i innych;
  • w przypadku, gdy Klient nie ma świadomości, jakie konkretnie LZO mogą występować w powietrzu – nasz akredytowany podwykonawca wykonuje analizę pobranych przez nas próbek pod kątem identyfikacji występujących LZO;
  • stężenie metali: między innymi Cu, Pb, Zn, Cr, Ni, Al i in.