Pomiary substancji chemicznych

Pobieranie próbek na obecność chemicznych czynników szkodliwych (metale, substancje organiczne i substancje nieorganiczne) odbywa się zgodnie z ogólną normą na pobieranie próbek PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004 oraz ze szczegółowymi normami i procedurami dla danego czynnika chemicznego. Pomiary czynników chemicznych wykonywane są metodą dozymetrii indywidualnej lub metodą stacjonarną dla związków, których metodyka nie pozwala na dozymetrię.

W naszym Laboratorium oznaczamy:

  • stężenie amoniaku;
  • stężenie formaldehydu;
  • stężenie metali: Fe, Mn, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn;
  • stężenie wielu różnych związków organicznych;
  • stężenie tlenków węgla i azotu.

Zakresy pomiarowe oznaczanych związków dostępne są w zakresie akredytacji Laboratorium.