Pomiary hałasu i dobór ochronników słuchu

Hałas jest czynnikiem fizycznym szkodliwym dla zdrowia. Nasze Laboratorium wykonuje akredytowane pomiary wszystkich niezbędnych z punktu widzenia przepisów prawa parametrów dotyczących narażenia pracowników na hałas: równoważnego poziomu dźwięku A (Lp,A,eq), maksymalnego poziomu dźwięku A (Lp,A max) oraz szczytowego poziomu dźwięku C (Lp,C peak) (numer akredytacji AB 1017). W opracowaniu Klient otrzymuje dokładną charakterystykę każdego badanego stanowiska, oraz uzyskane dla niego wyniki: poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (LEX, 8h), ekspozycję dzienną na hałas (EA, Te) oraz wartości maksymalnego i szczytowego poziomu dźwięku. Stwierdzenie zgodności wykonywane jest w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa: Dz. U. 2018, poz. 1286 (z późn. zm.). Pomiary hałasu na stanowiskach pracy wykonujemy zgodnie z aktualnymi normami: PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011 (strategia 1 i strategia 2).

DOBÓR OCHRONNIKÓW SŁUCHU: Na zlecenie klienta nasz specjalista ds. pomiarów hałasu, dokonuje doboru ochronników słuchu wg norm: PN-EN ISO 4869-2:2002 i PN-EN 458:2006. Dobór ochronników słuchu na stanowiskach pracy nie jest objęty zakresem akredytacji naszej firmy (brak jest w przepisach prawa wymagania, aby taka analiza była wykonywana przez akredytowane Laboratoria).