Pomiary oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy wykonywane są za pomocą luksomierza (typ L – 50). Pomiary wykonujemy w polu zadania i polu bezpośredniego otoczenia, w warunkach zbliżonych do występujących podczas normalnej pracy. Następnie obliczane jest średnie natężenie oświetlenia (EM) oraz jego równomierność (Uo), a uzyskany wynik odnoszony jest do obowiązujących norm (PN-EN 12464-1:2012: „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”).

Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy nie są objęte zakresem akredytacji naszej firmy (ze względu na fakt, że oświetlenie w środowisku pracy stanowi czynnik uciążliwy, a nie czynnik szkodliwy – brak jest w przepisach prawa wymagania, aby taka analiza była wykonywana przez akredytowane Laboratoria).