17 mar 2020

Zmiany w wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

7 lutego 2020r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2020, poz. 197). Rozporządzenie wprowadzono w celu wdrożenia do krajowego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87).

Zmiany w wykazie  czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym dotyczą przede wszystkim pyłów drewna oraz prac związanych z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy. W przypadku pyłów drewna, zgodnie z nowym Rozporządzeniem, działanie rakotwórcze lub mutagenne mają wszystkie prace związane z narażeniem na pyły drewna (do tej pory dotyczyło to tylko pyłów drewna twardego). Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy natomiast stanowią nowo wprowadzony punkt w znowelizowanym wykazie.

Z praktycznego punktu widzenia, nowelizacja oznacza konieczność częstszego wykonywania pomiarów czynników, które zostały zakwalifikowane jako rakotwórcze lub mutagenne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166) pomiary czynników rakotwórczych lub mutagennych powinno się wykonywać, w zależności od uzyskanego wyniku, co 3 lub 6 miesięcy. W przypadku czynników, które nie wykazują działania rakotwórczego lub mutagennego, terminy te wynoszą 1 lub 2 lata.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy weszło w życie 14 dni od daty ogłoszenia, tzn. w dniu 21.02.2020r.