15 mar 2023 Oznaczanie zawartości węgla elementarnego w spalinach silnika Diesla

W dniu 20.02.2023r. upłynął okres przejściowy, podczas którego możliwe było oznaczanie spalin silnika Diesla na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową (NDS 0,5 mg/m3). Zgodnie z dyspozycjami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.02.2021r. (Dz. U. 2021, poz. 325), od tego dnia spaliny silnika Diesla muszą być mierzone jako węgiel elementarny (NDS 0,05 mg/m3). Ośrodek […]

15 mar 2023 Nowy zakres akredytacji: uaktualnienie metody oznaczania pyłów

W dniu 14.03.2023r. na stronie Polskiego Centrum Akredytacji opublikowany został nowy zakres akredytacji naszego Laboratorium: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201017,podmiot.html W tym roku, w związku z publikacją nowych norm dotyczących oznaczania pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (PN-Z-04507:2022-05+Ap1:2022-08, PN-Z-04508:2022-05+Ap1:2022-08), uaktualniliśmy naszą metodykę i od dziś wykonujemy pomiary zgodnie z najnowszymi dokumentami normatywnymi, metodą grawimetryczną.

26 gru 2020 Rozszerzenie zakresu akredytacji: drgania w środowisku pracy

Z okazji Świąt jest nam niezmiernie miło poinformować wszystkich Klientów, że w tym roku po raz kolejny rozszerzamy naszą ofertę akredytowanych badań i pomiarów 🙂 Na stronie PCA ukazała się nowa (już 17.!) wersja zakresu akredytacji naszego Laboratorium. Tym razem rozszerzyliśmy zakres akredytowanych metod o pomiary drgań mechanicznych: drgań działających na organizm człowieka przez kończyny […]

17 mar 2020 Zmiany w wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

7 lutego 2020r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2020, poz. 197). Rozporządzenie wprowadzono w celu wdrożenia do krajowego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia […]

07 lut 2020 Aktualizacja Zakresu Akredytacji AB 1017

Na stronie PCA nastąpiła aktualizacja zakresu oraz certyfikatu akredytacji naszej firmy. Stanowi to obiektywne potwierdzenie ze strony Polskiego Centrum Akredytacji, że w ubiegłym roku spełniliśmy dwa postawione sobie założenia: wdrożyliśmy do praktyki laboratoryjnej najnowszą normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 („Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”); Rozszerzyliśmy nasz zakres oznaczeń dla formaldehydu, który obecnie wynosi […]