20 lip 2018

Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Z dniem 21 sierpnia 2018 r. w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz 1286).

Nowe rozporządzenie wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących przeprowadzania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Najważniejszym z nich jest fakt, że – ze względu na udowodnioną rakotwórczość – wprowadzono nową wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia, dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej (kwarc, krystobalit). Frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej oznaczana jest metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), wg metodyki opisanej w artykule dr Aleksandry Maciejewskiej, opublikowanym w Podstawach i Metodach Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 4(74), s. 117-130.

Ośrodek Badania Warunków Pracy planuje wdrożyć tę metodykę do swojej praktyki laboratoryjnej. Podejmujemy intensywne działania, celem uzyskania już w listopadzie akredytacji na nową metodę – kupujemy nowy spektrometr, planujemy szkolenia oraz przeprowadzenie pełnej walidacji. W okresie przejściowym – od sierpnia do listopada – będziemy wykonywali u Klientów pobór prób do oznaczenia frakcji resprabilnej krzemionki krystalicznej, którą następnie oznaczać będzie w swojej siedzibie zaprzyjaźnione Laboratorium, posiadające już akredytację na wykonywanie takich analiz.