18 sty 2020

Zmiany w Rozporządzeniu o NDS i NDN

Z dniem 17.01.2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2020, poz. 61).

Zmiana ta spowodowana jest koniecznością wdrożenia do krajowego prawodawstwa trzech Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE:

  1. 2017/2398 z dnia 12.12.2017r.
  2. 2019/130 z dnia 16.01.2019r.
  3. 2019/983 z dnia 05.06.2019r.

Powyższe Dyrektywy zmieniają Dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

W opublikowanej nowelizacji zmienione zostały wartości Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń (NDS) lub Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń Chwilowych (NDSCh) dla 17 substancji. Ponadto, dodano wartości NDS dla 10 nowych substancji, które nie występowały w dotychczasowym Rozporządzeniu.

Z punktu widzenia naszych Klientów najważniejsze zmiany obejmują następujące informacje:

  1. Wartość Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia dla pyłów drewna została obniżona z 3 mg/m3 do 2 mg/m3. Do dnia 17.01.2023r. obowiązuje jednak okres przejściowy, podczas którego wartość NDS dla pyłów drewna nadal będzie wynosić 3 mg/m3.
  2. W przypadku kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd nie ma już obowiązku oznaczania frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej. W nowelizacji Rozporządzenia jest podana tylko watość NDS dla frakcji wdychalnej tej substancji. NDS dla frakcji wdychalnej kadmu został obniżony z 0,01 mg/m3 do 0,001 mg/m3. Do dnia 10.07.2021r. obowiązuje jednak okres przejściowy, podczas którego NDS dla kadmu (frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej) nadal będą miały wartości określone w poprzedniej wersji Rozporządzenia.
  3. Wartość NDS dla związków chromu (VI) została obniżona z 0,01 mg/m3 do 0,005 mg/m3. Do dnia 17.01.2025r. obowiązuje jednak okres przejściowy, podczas którego wartość NDS dla związków chromu (VI) nadal będzie wynosić 0,01 mg/m3.

Z treścią nowelizacji Rozporządzenia o NDS i NDN można zapoznać się na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/0061